Policy

Policy

Säkerhet, Hälsa, Miljö och Kvalitet

Vår verksamhet ska kännetecknas av en säker arbetsmiljö där säkerheten för våra medarbetare alltid prioriteras.

Processerna för tillverkning av våra rördelar och värmeväxlare ska ske på ett så resurseffektivt sätt som möjligt, med minsta möjliga påverkan av miljön samt med gällande lagstiftning som ett minimikrav.

Vidare ska framställande och leveranser av våra produkter alltid minst uppfylla kundens förväntningar gällande kvalitet, utförande och ledtider.

Vi ska alltid sätta mål på våra viktigaste processparametrar och dessa ska kontinuerligt mätas och följas upp.

Vårt arbetssätt ska präglas av en vilja att ständigt förbättras.

Vårt ledningssystem ska vara dokumenterat och implementerat i hela organisationen och även omfatta externa entreprenörer som utför tjänster i vår verksamhet.

Ledningssystemet ska uppfylla kraven i och vara certifierat i enlighet med internationella standarder, ISO 9001 och ISO 14001.

Vi kommunicerar öppet våra betydande miljö-, arbetsmiljö-, och kvalitetsaspekter.